Japanese

Directors, Corporate Auditors and Managing Officers

Board of Directors

Chairman Tetsuro Toyoda
President Akira Onishi
Executive Vice Presidents
Chiaki Yamaguchi Kazue Sasaki Hirotaka Morishita
Senior Managing Directors
Shinya Furukawa Masaharu Suzuki Norio Sasaki
Toshifumi Ogawa    
Directors
Toshifumi Onishi Takaki Ogawa Kan Otsuka
Taku Yamamoto Keiichi Fukunaga Fujio Cho
Shuzo Sumi    

Audit & Supervisory Board Members

Full-time Audit & Supervisory Board Members
Kakuo Ishikawa Kohei Nozaki  
Outside Audit & Supervisory Board Members
Toshio Mita Hans-Juergen Marx Satoshi Ozawa

Managing Officers

Senior Managing Officers
Hiroaki Asai Hirooki Fujiwara Yukihisa Tsuchimoto
Takashi Ito    
Managing Officers
Toshiya Yamagishi Junichi Harada Mikihiko Okamoto
Yasuhiro Murata Yojiro Mizuno Masahiro Kawaguchi
Susumu Toyoda Yuji Ishizaki Keizo Hara
Kiyotsugu Kurimoto Masafumi Kunito Toshihiko Shimizu
Koichi Ito Yasushi Kawai Hiroaki Kayukawa
Kazuyuki Yamaguchi Toru Inagawa Hiroshi Matsumoto
Kota Otoshi    

Return to Top